Sedan vi på bystämma konstaterat att det fanns intresse för landsbygdsutveckling genom att anlägga ett fibernät bildades en arbetsgrupp bestående av Magnus Rappendal, ordförande, Johan Stam, kassör, Peter Almer, Olle Perers och  Karin Perers. Som skrivare tillfrågades Ann-Marie Sörbergs.

Österby Byamän är en ideell organisation och genom den skulle vi kunna driva projektet. Särredovisning för fiber gick lätt att ordna. Så vi behövde inte registrera någon särskild ekonomisk förening eller fiberförening.

Sedan vi konstaterat hur många intressenter vi hade i fiberprojektet skickades en ansökan om statsbidrag in till Jordbruksverket i maj 2015. Handläggningstiden på länsstyrelsen blev försenad på grund av oklarheter i landsbygdsprogrammet och vi fick besked om att vår ansökan var beviljad den 15 maj 2016

Men det behövs särskilda regler för ett fiberprojekt och dessa regler antogs på extra bystämma den 21 oktober 1915.

Protokoll fört vid informationsmöte om fiber och extra bystämma.

Tid: Onsdagen den 21 oktober 2015 kl 18.00-20.45

Plats: Nordansjö Bygdegård Hedemora

 

Närvarande:

Mattias Johansson

Agneta B Stefansson

Pelle Sörbergs

Clas-Olof Strand

Mats Johansson

Marie Classon

Jan Grubb

Johan Classon

Fredrik Evaldsson

Stefan Andersson

Erik Andersson

Mats Thorsander

Mikael Eriksson

Anna Lassas

Anders Redhe

Fredrik Perers

Karin Perers, fibergruppen

Johan Stam, fibergruppen

Olle Perers, fibergruppen

Magnus Rappendal, ordförande i fibergruppen

Ann-Marie Sörbergs, skrivare åt fibergruppen

 

Justerare för detta protokoll är Anders Redhe och Pelle Sörbergs.

 

Ordförande Magnus Rappendal hälsar alla välkomna  och går igenom den ansökan som Österby-Viggen fiber skickade in till Jordbruksverket i slutet av maj i år.  Bidragsprocenten för Dalarna är höjd från 50 till 60 %. Fiberprojektet drivs som en sektion inom Österby Byamän med egna konton och redovisning, det har beslutatas på bystämma tidigare.  Genom kontakterna med Hedemora Energi har området för fiber utökats så att vissa delar av Bältarbo kommer med i Österby-Viggens fiberprojekt.

 

Länsstyrelsen har nu meddelat att handläggningen av ansökningarna som skulle handläggas i början av september är försenad på grund av att Jordbruksverket inte formulerat samtliga förutsättningar för fiberstödet. Länsstyrelsen har meddelat att beslut om stöd kan ges tidigast i januari/februari 2016.

Vi kan konstatera att det är inte lätt att ha med myndigheter att göra. Nu bestämmer Hedemora Energi vilka fastigheter vi måste ha med för att de ska kunna skriva under ett samarbetsavtal, som krävs för att länsstyrelsen ska handlägga vår ansökan.

 

 

Det är ett samarbetsavtal med kommunen som krävs men Hedemora kommun har lagt över ansvaret på Hedemora Energi. När fibergruppen skickade in ansökan hade vi 34 potentiella fastighetsägare för anslutning och nu har vi 40 stycken. Samtliga 40 har fått brev med bland annat förslag till avtal och kallelse till denna informationskväll och extra bystämma.

 

Vi går igenom de handlingar som skickats ut och börjar med förslag till avtal med fastighetsägarna. Diskussion uppstår på många punkter och det vi kom överens om framgår av bilaga 1 till detta protokoll.

 

Så går vi igenom förslaget till regler/bestämmelser för Österby Viggen fibernät och enas om att det ska heta regler.

———

Antagna regler den 21 oktober 2015

Regler för Österby Viggen fibernät

Föreslagna av Österbys fibergrupp och antagna på extra bystämma den 21 oktober 2015.

 • 1

Österby-Viggen fiber är en sektion under Österby Byamän och består av Österby Byamäns kassör, en  ordförande, 3 delägare i Österby och en skrivare, samt de anslutna fastighetsägarna inom det bestämda verksamhetsområdet.

 • 2 Ändamål och verksamhet

 

Österby Viggen fiber har till enda uppgift att anordna, ansluta och tillhandahålla fungerande nät till de fastigheter inom Österby by m fl. Verksamhetsområdet framgår av bifogade karta.

 

 • 3 Ekonomi och redovisning

Verksamheten har egna konton och särredovisas i Österby Byamäns redovisning.

 • 4 Anslutning

Anslutning av fastigheterna sker genom avtal mellan fibergruppen och respektive fastighetsägare.

 • 5 Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften beräknas med avdrag för statsbidrag, som medgives med 60 %. Handpenning på anslutningsavgiften uttas med 5.000 kronor i samband med tecknandet av fastighetsanslutningsavtalet. Resterande 15.000:- betalas en månad efter projektets start. Anslutningsavgiften kan regleras när projektet slutredovisats.

 • 5 Byanätsavgift

Varje ansluten fastighet ska till projektet betala en byanätsavgift så länge Österby Byamän äger nätet.

 • 6 Firmateckning

Projektets firmateckning sköts av fibergruppens ordförande Magnus Rappendal och Österby Byamäns kassör Johan Stam tillsammans.

 • 7 Revisorer, räkenskapsår och årsredovisning

Följer Österby Byamäns bestämmelser och antas på ordinarie eller extra bystämma.

 • 8 Upplösning av fibergruppen

När Österby Byamän har överlåtit fibernätet till annan ägare upphör dessa regler att gälla.

 • 9 Övrigt

De frågor som ej regleras i detta dokument ska avgöras av Österby Byamän och delägare i Österby-Viggen fiber vid ordinarie eller extra bystämma.

——–

När vi fastställt de regler som ska gälla för fiberprojektet uppstår frågan om vi törs ta risken att börja gräva redan denna höst även om länsstyrelsen ej fattat beslut. Förmodligen kommer genomförandet av projektet att kunna ske om ett år om vi inte gör något nu. Det visar sig att riskbenägenheten i gruppen är mycket stor. Ordföranden säger att det inte känns bra att spela med andras pengar och att VDSL kommer att fungera några år till så förslaget som godkänns blir att vi avvaktar beslut från länsstyrelsen och Jordbruksverket.  Men vi måste förbereda oss så att vi kan ta emot beslutet när det kommer och starta projektet så snart som möjligt efter beslut.  Det betyder att

 • Anmälan om fiberanslutning lämnas till Magnus Rappendal så snart som möjligt så att fibergruppen kan komplettera ansökan
 • Avtalen ska vara klara och underskrivna senast den 31 januari 2016.

 

Kontaktuppgifter till fibergruppen kommer att finnas på Österby Byamäns hemsida www.osterbyaman.se

och alla som vill ansluta sig till fibernätet meddelar sin e-postadress.

Ordföranden avslutar bystämman med ett tack till alla och en förhoppning att så många som möjligt kommer att ansluta sig till fibernätet.

 

Vid protokollet

 

Ann-Marie Sörbergs

 

Justeras

 

Magnus Rappendal

Ordförande

 

 

Pelle Sörbergs                                                                             Anders Redhe

Justerare                                                                                      justerare

 

 

 

 

 

 

Sedan vi fått beskedet om statsbidrag vidtog många åtgärder med anslutningsavtal med fastighetsägarna, upphandling av totalentreprenör, kontraktskrivning, upphandling av KO, skrivning av markupplåtelseavtal, kontakter angående eventuella strandskyddsdispenser, fornminnen mm.

Nu är nätet i gång och vi har gjort slutredovisningen. Följande fastigheter är anslutna till vårt fibernät. Återstår revision och kontroll från länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Förteckning över anslutna fastigheter.

Gatunamn Gatunummer Postnummer Förnamn Efternamn Fastighetsbeteckning
Bältarbo Mörkret 131 77690 Mikael Gustavsson 1:3
Bältarbo 121 77690 Mikael Eriksson 2:3
Häradsv 17 C 77690 Anna Lassars 10:1
Bältarbo 141 77690 Mats Johansson 10:2
Österby 113 77690 Mona Lindström 36:5
Österby 115 77690 Mona Lindström 36:5
Österby Örjas 110 77690 Jan Eriksson 41:2
Österby 133 77690 Johan Stam 6:8
Österby 131 77690 Roland Stam 6:5
Österby 122 77690 Mats Wogenius 5:2
Österby 120 77690 Peter Almer 35:5
Österby 123 77690 Anders Rede 35:4
Österby 263 77690 Stam Johansson 45:1
Österby 261 77690 Andreas Rappendal 44:1
Österby Lumkullberget 242 77690 Tomas Gustavsson 40:5
Österby Lumkullberget 210 77690 Heramb 36:3
Österby Lumkullberget 134 77690 Hedvig Perers 40:8
Österby Lumkullberget 216 77690 Bengt Rappendal 36:1
Österby Lumkullberget 204 77690 Mats Eriksson 56:4
Österby 345 77690 Agneta Stefansson 39:3
Österby Bondes 401 77690 Johan Classon 2:1
Österby 341 77690 Fredrik Evaldsson 21:4
Österby 309 77690 Lars Thorsell 23:2
Österby 305 77690 Ann-Marie Sörbergs 23:3
Österby 327 77690 Magnus Rappendal 34:4
Österby Bondes 401 77690 Johan Classon 2:1
Österby 404 77690 Fredrik Perers 47:2
Österby 406 77690 Fredrik Perers 47:2
Österby Matsbons 320 77690 Pelle Sörbergs 23:5
Österby Matsbons 322 77690 Pelle Sörbergs 23:5
Österby 240 A 77690 Olle Perers 40:16
Österby 240 B 77690 Olle Perers 40:16
Västerby Viggen 27 77693 Andersson 1:125
Västerby Viggen 25 77693 Andersson 1:125
Västerby Viggen 37 77693 Torsander 1:171